Asbesti ja haitta-ainekartoitus

Vanhempaan rakennukseen tai huoneistoon suunniteltaessa korjaustöitä, täytyy ottaa huomioon vuoden 2016 alussa voimaan tullut laki 684/2015 sekä valtioneuvoston asetus 798/2015. Uusi lakiasetus edellyttää, että ennen 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus, mikäli rakennuksessa tai huoneistossa ryhdytään suorittamaan korjaus- tai muutostöitä. Käytännössä siis kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Säädösten tarkoitus on turvata asukkaiden sekä korjaustöitä tekevien henkilöiden turvallisuus.

Kartoituksen tarkoituksena on selvittää ja havainnoida materiaalit joissa mahdollisesti esiintyy asbestia tai muita haitta-aineita. Tarvittaessa materiaaleista otetaan näytteet, jotka analysoidaan laboratoriossa. Kartoitusraportissa tulee olla, näkyä, käydä ilmi...

Asbesti on yksi tunnetuista ja puhutuimmista haitta-aineista, joka aiheuttaa vakavia terveysriskejä. Asbesteja on useita eri lajeja, joilla on myös vaikutusta ohjeistettuihin suojausmenetelmiin. Muita tunnettuja haitta-aineita ovat esim. PAH- ja PCB-yhdisteet, joita esiintyy mm. vanhoissa vedeneristeissä ja saumamassoissa.

Rakennusmateriaalit, joissa asbestia on käytetty 1990 luvun alkuun saakka:

  • Putkieristeissä ja ruiskutuseristeenä
  • Tasoitteissa ja kiinnityslaasteissa
  • Maaleissa, liimoissa
  • Rakennuslevyissä
  • Ilmastointikanavissa
  • Muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa
  • Palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa
  • Proppausmassoissa
  • Vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa

 

Asbesti rakenteissa ei ole sinänsä vaarallista, mutta rakennusten korjaus ja purkutyössä syntyvä hienojakoinen asbestipöly voi aiheuttaa keuhkosairauksia.

Ennen purkutöiden aloitusta on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Tutkimusten on oltava riittävän perusteelliset, että alkuvaiheessa saadaan poistettua kaikki haitta-aineet, eikä rakenteisiin jää piileviä lähteitä. Löytämättä jääneet haitta-aineet aiheuttavat työturvallisuusriskin ja tilan käyttäjille terveysriskin, lisäksi niiden poistosta myöhemmässä vaiheessa voi aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia. 

Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Asbestin sijainnin selvittämisen lisäksi tulee asbestin esiintymispaikat merkitä pohja- ja rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin esimerkiksi kirjallisesti ja valokuvin.

Mikäli kartoitettavassa kohteessa ei todeta riskimateriaaleja, on myös tämä dokumentoitava riittävällä tarkkuudella. Kartoittajan on lain mukaan oltava riittävän pätevä. Koulutetun AHA-asiantuntijan suorittamalla asbesti- ja haitta-ainekartoituksella voidaan määrittää korjattavien tilojen riskit ja näytteenotto tarpeet. Näytteenotto materiaaleista ei siis yksistään kata asbesti- ja haitta-ainekartoitukselle asetettuja vaatimuksia.

TaloTuki Oy:n asbesti- ja haitta-ainekartoituksella saadaan tieto siitä, sisältävätkö materiaalit asbestia tai muita haitta-aineita ja onko niiden purkaminen tehtävä luvanvaraisena purkutyönä. Kartoituksen pohjalta voidaan laatia suunnitelmat asbestin poistamiseksi.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.