Rakennustyön tarkkailija

Lainsäädännössä on luotu mahdollisuus osakkeenostajien nimittää riippumaton tarkkailija valvomaan rakentamishankkeen sopimuksenmukaisuutta ja teknistä toteuttamista. Samoin kun omakotitalorakennuttaja palkkaa työmaalle oman ammattitaitoisen valvojan (-> linkki yksityisasiakkaat valvontatyö) valvomaan urakoitsijan työn jälkeä ja riskitekijöihin puuttumista, on uudisrakennusyhtiön osakkeenostajien mahdollisuus palkata itsensä valitsema puolueeton edunvalvoja työmaalle.

Hyödyt osakkeenostajien lukuun toimivasta rakennustyön tarkkailijasta:

  • Tarkkailija hoitaa tehtäväänsä koko osakeyhtiön ja sitä kautta osakkeenostajien eduksi.
  • Varmistaa, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti, muun muassa noudattaen rakentamisaikataulua, asianmukaisia työtapoja ja käytettyjä materiaaleja.
  • Seuraa, että kustannukset pysyvät kurissa sopimuksessa sovittujen velvotteiden mukaisesti, eikä piilokustannuksia tule.
  • Varmistetaan, että näkymättömiin jäävät työvaiheet ja rakenteet toteutetaan ammattitaidolla.
  • Valvotaan rakenteiden ja materiaalien asianmukaisesta suojauksesta. Eri rakenteet altistuvat vaihteleville kosteusriskeille rakennusvaiheen ja sijaintinsa vuoksi.
  • Dokumentoidaan ja valvotaan lämmön- ja vedeneristysten toteutusvaiheet, salaojien sekä asuntojen pinta- ja ulkotyöt.
  • Neuvotellaan rakennusliikkeen tai tämän edustajan kanssa ja esitetään tarpeelliset huomautukset ja ehdotukset.
  • Virheisiin puututaan ajoissa, jolloin ennalta ehkäistään mahdollisia korjaustöitä, viivästymisiä ja siten kustannuksia (mm. reklamaatiot ja vuosikorjauskustannukset). 
     

Puolueeton ja rakennusliikkeestä riippumaton tarkkailija on tärkeä osa rakennushankkeen laadunvarmistusta. Tarkkailijan työ pienentää huomattavasti rakennusvirheiden todennäköisyyttä.

Uutta asuntoa ostavan ei kannata säästää rakennustyön valvonnassa!

Rakennustyön tarkkailijalla on oikeus saada yhtiöltä ja perustajaosakkaalta kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat valvontatehtävän hoitamisessa tarpeellisia. Hänellä on myös vapaa pääsy työmaalle, ja hän saa käyttöönsä urakkasopimuksen kaikkine liitteineen sekä kaikki rakennustyöhön liittyvät piirustukset ja selitykset.

Osakkeenostajien tiedottaminen

Uudisrakentamiseen sisältyy aina riskitekijöitä muun muassa työmenetelmiin ja käytettyihin materiaaleihin. Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on havaita nämä mahdolliset työnaikaiset riskitekijät, tuoda ne osakkeenostajien tiedoksi ja valvoa siten tulevien asukkaiden etu rakennustyön aikana.

Raportoimme säännöllisesti työmaan havainnot osakkeenostajille. Raporttiin liitetään valokuvia, joista on hyötyä osakkaille esimerkiksi takuutarkastuksessa, vuositarkastuksessa ja tulevaisuuden peruskorjaus- ja remonttitilanteissa.

Osakkeenostajille tuodaan tiedoksi havaitut huomautukset ja ehdotukset, joiden pohjalta osakkeenostajat itse päättävät millaisiin toimiin he tarkkailijan huomautusten perusteella ryhtyvät. Välitämme nämä osakkeenostajien tarpeellisiksi katsotut asiat työnmaan johdolle.

Tarkkailijalla ei ole määräysvaltaa asunnon rakentajaa tai ostajia kohtaan eikä hän voi tehdä yhtiötä tai yksittäisiä osakkeenostajia sitovia ratkaisuja. Tarkkailijan toimikausi kestää rakennusvaiheen loppuun.

 

Asuntokauppalaki 22 §

Osakkeenostajien oikeudesta valita rakennustyön tarkkailija säädetään asuntokauppalain (843/1994) 2 luvun 22 §:ssä. Asuntokauppalakia sovelletaan yhtiömuotoisten asuntojen, kuten kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kauppaan. Laissa on eritelty rakennusvaiheessa tehtävien kauppojen osalta ostajille mahdollisuus vaikuttaa siihen, että hyvän rakennustavan vaatimuksia noudatetaan ja työ etenee sopimuksen mukaisesti.

Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta. (7.10.2005/795)

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen.

Asuntokauppalaki (linkki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940843)

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja tilaa rakennustyön tarkkailija varmistamaan laadukas lopputulos, jolla on suuri merkitys rakennuksen terveellisyyteen ja asumisviihtyvyyteen.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->