Asbesti ja haitta-ainekartoitus

Vanhempaan rakennukseen tai huoneistoon suunniteltaessa korjaustöitä, tulee ottaa huomioon vuoden 2016 alussa voimaan tullut laki 684/2015 sekä valtioneuvoston asetus 798/2015. Uusi lakiasetus edellyttää käytännössä, että ennen 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee suorittaa asbestikartoitus, mikäli rakennuksessa tai huoneistossa ryhdytään suorittamaan korjaus- tai muutostöitä. Säädösten tarkoitus on turvata asukkaiden sekä korjaustöitä tekevien henkilöiden turvallisuus.

Asbesti ja haitta-ainekartoituksen tarkoituksena on selvittää ja havainnoida materiaalit joissa mahdollisesti esiintyy asbestia tai muita haitta-aineita. Tarvittaessa materiaaleista otetaan näytteet, jotka analysoidaan laboratoriossa. "Huolella tehdyssä asbestikartoitusraportissa on sanallinen kuvaus kartoituksessa tehdyistä havainnoista – mitä on tutkittu, löydetty ja mistä päin löydökset on tehty. Raportti sisältää myös
valokuvia kohteesta ja havaintopaikoista ja luettelon asbestia sisältävistä materiaaleista ja rakenteista." (RT 18-11247).

Asbesti on yksi tunnetuista ja puhutuimmista haitta-aineista, joka aiheuttaa vakavia terveysriskejä. Asbesteja on useita eri lajeja, joilla on myös vaikutusta ohjeistettuihin suojausmenetelmiin. Muita tunnettuja haitta-aineita ovat esim. PAH- ja PCB-yhdisteet, joita esiintyy mm. vanhoissa vedeneristeissä ja saumamassoissa.

Rakennusmateriaalit, joissa asbestia on käytetty 1990 luvun alkuun saakka:

  • Putkieristeissä ja ruiskutuseristeenä
  • Tasoitteissa ja kiinnityslaasteissa
  • Maaleissa, liimoissa
  • Rakennuslevyissä
  • Ilmastointikanavissa
  • Muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa
  • Palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa
  • Proppausmassoissa
  • Vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa

 

Asbesti rakenteissa ei ole sinänsä vaarallista, mutta rakennusten korjaus ja purkutyössä syntyvä hienojakoinen asbestipöly voi aiheuttaa keuhkosairauksia.

Ennen purkutöiden aloitusta on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Tutkimusten on oltava riittävän perusteelliset, että alkuvaiheessa saadaan poistettua kaikki haitta-aineet, eikä rakenteisiin jää piileviä lähteitä. Löytämättä jääneet haitta-aineet aiheuttavat työturvallisuusriskin ja tilan käyttäjille terveysriskin, lisäksi niiden poistosta myöhemmässä vaiheessa voi aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia. 

Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Asbestin sijainnin selvittämisen lisäksi tulee asbestin esiintymispaikat merkitä pohja- ja rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin esimerkiksi kirjallisesti ja valokuvin.

Mikäli kartoitettavassa kohteessa ei todeta riskimateriaaleja, on myös tämä dokumentoitava riittävällä tarkkuudella. "Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista." (Valtioneuvoston asetus 798/2015 7 §). Näytteenotto puretuiksi aiotuista materiaaleista ei siis yksistään kata asbesti- ja haitta-ainekartoitukselle asetettuja vaatimuksia.

TaloTuki Oy:n asbesti- ja haitta-ainekartoituksella saadaan tieto siitä, sisältävätkö materiaalit asbestia tai muita haitta-aineita ja onko niiden purkaminen tehtävä luvanvaraisena purkutyönä. Kartoituksen pohjalta voidaan laatia suunnitelmat asbestin poistamiseksi.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->